www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Zakończyły się projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na Podkarpaciu 2023-11-16

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na Podkarpaciu – wycelowany w największy problem osób młodych na rynku pracy     

30 września 2023 roku zakończyły się ostatnie projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie podkarpackim.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest Instytucją Pośredniczącą (IP) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zostało zawarte 13 stycznia 2015 roku z Instytucja Zarządzająca (IZ), Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

WUP w Rzeszowie realizuje działania związane z obsługą wdrażania Działań 1.1 i 1.2 Osi I PO WER. To projekty pozakonkursowe powiatowych urzędów pracy (w ramach Działania 1.1) oraz projekty wyłonione w drodze konkursu (w ramach Działania 1.2). Wsparcie w ramach ww. Działań udzielane jest ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Poddziałania 1.1.2 oraz 1.2.2) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałania 1.1.1 i 1.2.1).

Na realizację PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie otrzymał środki w wysokości  151 506 591 EUR.
To czwarta, co do wartości w Polsce, kwota środków finansowych przeznaczonych na program na poszczególne województwa (nieznacznie wyższe alokacje jedynie w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim). Jednakże z uwagi na duże potrzeby regionu oraz możliwości wykorzystania wysokiego potencjału jednostki do wydatkowania środków na aktywizację ludzi młodych, ostatecznie alokacja na Program została zwiększona do kwoty blisko 197 000 000 EUR (929 052 000 PLN). Oznacza to, iż środki pochodzące z nadkontraktacji wynoszą około 45 500 000 EUR (214 578 000 PLN).

Zatem Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie osiągnął najwyższy procent kontraktacji, w stosunku do pierwotnej alokacji, ze wszystkich województw i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu - wynosi on aż 143,74%.

Przez cały okres wdrażania PO WER 2014-2020 WUP Rzeszów ogłosił 13 naborów, w tym 7 w trybie konkursowym, 6 w trybie pozakonkursowym. Podpisanych zostało 305 umów o łącznej wartości 927 498 227,69 PLN. Zweryfikowano i zatwierdzono 2 577 wniosków o płatność na łączną kwotę 888 742 025,78 PLN.

Od początku wdrażania Programu WUP w Rzeszowie osiągał każdego roku znacznie wyższe, niż zakładane, cele certyfikacji. Analiza danych sprzed kilku lat pozwala jednoznacznie stwierdzić, że cel certyfikacji osiągany przez WUP w Rzeszowie zawsze przekraczał średnią ogólnopolską, na przykład w 2021 roku osiągnięto 192% rocznego celu certyfikacji (przy średniej ogólnopolskiej na poziomie 101%), natomiast w 2022 roku osiągnięto 167% rocznego celu certyfikacji (przy średniej ogólnopolskiej na poziomie 92%). Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są nie tylko informacje kwartalne dotyczące poziomu kontraktacji i certyfikacji przygotowywane przez IZ PO WER, ale również analizy dokonane przez IZ PO WER dotyczące tempa weryfikacji wniosków o płatność przez poszczególne IP PO WER, z których  wynika, iż rzeszowski urząd znajduje się w czołówce  instytucji najsprawniej weryfikujących wnioski o płatność. WUP w Rzeszowie jako jedyna IP PO WER w Polsce podjęła się realizacji projektów pozakonkursowych PUP rozliczanych
w oparciu o stawki jednostkowe, opracowując narzędzie konieczne do rozliczania i monitorowania tych projektów.

Efektem wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na Podkarpaciu jest objęcie wsparciem 74 873 osób, w tym 2 377 osób z niepełnosprawnościami.

To następujące grupy osób:
•    bezrobotni - 62 261,
•    bierni zawodowo - 10 525,
•    pracujący - 2 087.

Udział liczbowy ww. osób w poszczególnych formach wsparcia kształtuje się następująco:
•    doradztwo - 38 420,  
•    pośrednictwo pracy - 46 073,
•    szkolenia - 13 300,
•    staże - 44 221,  
•    dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 9 672,
•    prace interwencyjne - 4 539,
•    wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 2 242,
•    bon na zasiedlenie - 6 826,
•    bon szkoleniowy - 1 251,
•    bon stażowy - 53,
•    bon zatrudnieniowy - 77.

Po zakończeniu udziału w projektach blisko 54 tysiące osób młodych z Podkarpacia znalazło zatrudnienie.

Do sukcesów można również zaliczyć pomoc z PO WER w okresie pandemii Covid-19. W 2020 r. wsparcie w ramach projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy zostało rozszerzone o nowy instrument dotyczący dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wynikający z art. 15zzb, art. 15zzc oraz art. 15zze Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wymienione wsparcie, w związku z potrzebami rynku pracy wynikającymi z trwającej pandemii, zostało przedłużone do końca czerwca 2021 r. WUP w Rzeszowie podpisał 21 aneksów z powiatowymi urzędami pracy w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia w 2021 r.
W 2020 r. z PO WER na walkę z COVID-19 pozyskano w ramach „Tarczy Antykryzysowej” kwotę 71 526 610,00 zł, natomiast w 2021 r. pozyskano kwotę 14 135 922,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń młodych ludzi z Podkarpacia, w związku ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, już w III kwartale 2021 r. województwo podkarpackie zajmowało 3. miejsce pod względem wykorzystania środków przeznaczonych w ramach programu na walkę z COVID-19. Wsparcie otrzymało 2 087 osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

– Aż 75 tysięcy młodych ludzi z Podkarpacia wykorzystało możliwości programu. Blisko 54 tysiące osób, w wieku do 29 roku życia, znalazło wreszcie pracę. Szczególnie cieszy to, że mamy blisko 10 tysięcy nowych firm i przedsiębiorców, którzy sięgnęli po dotacje z PO WER – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Powstały one na Podkarpaciu, ale niejednokrotnie działają w skali kraju. Dużo młodych osób wzięło udział w stażach i szkoleniach, zdobyły nowe umiejętności i wiedzę, zyskały doświadczenie, którego oczekują pracodawcy. To jedne z najczęstszych barier blokujących rozwój młodych osób. Kompleksowość wsparcia z PO WER-a ułatwiła znalezienie stabilnej i rozwojowej pracy. Możliwości programu wykorzystaliśmy również w okresie epidemii na walkę z COVID-19 wspierając 2 087 osób pracujących, które znalazły się wówczas w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Warto zauważyć również to, że udało nam się pomóc 2 377 młodym osobom z niepełnosprawnościami. Dużą rolę we wspieraniu młodych ludzi odegrały także podkarpackie powiatowe urzędy pracy realizujące projekty pozakonkursowe z programu PO WER. Środki z Funduszy Europejskich zostały dobrze zaplanowane i skutecznie wykorzystane. Teraz do dyspozycji osób młodych mamy również środki europejskie, jednak już nie z kompleksowego i dedykowanego dla nich w całości  PO WER-a, ale z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, z Priorytetu 7- Kapitał Ludzki Gotowy do Zmian – dodaje dyrektor rzeszowskiego urzędu.
 
opracowanie: Wydział Wdrażania PO WER/Wydział Edukacji EFS oraz Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej  

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-16  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie