www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2019-05-29
Zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 2017-12-01

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał dziesiątą wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Do pobrania:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014 – 2020 (z dnia 1 grudnia 2017)

Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 2a - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2b - Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Załącznik 4 - Wprowadzenie

Załącznik 4 - Roczne Plany Działania PO WER

Załącznik 5 - Wykaz projektów pozakonkursowych

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-11  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie