www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2019-05-29
Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 2017-12-04

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną  wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. W związku z tym, IP zamieszcza listę projektów, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej tj. listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

 

Na podstawie zapisów Podrozdziału 7.4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 4 grudnia 2017 r. dokonał zmiany listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. Zmiana listy spowodowana jest zwiększeniem alokacji na niniejszy konkurs.

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-11  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie