www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2019-05-29
Barometr zawodów 2018 2018-04-27

Pracownik pilnie poszukiwany – „Barometr zawodów 2018”

Do zawodów najbardziej poszukiwanych na podkarpackim rynku pracy należą: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spawacze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych oraz pielęgniarki i położne. Na deficyt w tych grupach zawodów wskazano w większości powiatów województwa. Tak wynika z najnowszego badania „Barometr zawodów 2018”, które po raz trzeci odbyło się w województwie podkarpackim.

Panele eksperckie odbyły się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału ubiegłego roku w siedzibach 21 powiatowych urzędów pracy. Uczestnicy badania dyskutowali o sytuacji na lokalnych rynkach pracy i przewidywanych zmianach w 2018 r. Efektem prac ekspertów jest wskazanie grup zawodów, w których pracodawcy w tym roku będą poszukiwać pracowników i takich, w których zapotrzebowanie będzie niewielkie.

Deficyt kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych prognozuje się w 20 na 21 powiatów. Tylko w powiecie leskim zawód ten znalazł się na liście zrównoważonych. W 7 powiatach deficyt określono już jako duży. Trudność w znalezieniu pracowników może wynikać ze specyficznych warunków pracy. Jest to praca w delegacji, często poza granicami kraju, stąd w wielu ofertach wymagana jest znajomość języka obcego. W branży transportowej obok kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, w 16 powiatach wskazywano również deficyt kierowców autobusów.

Zawodem wskazanym w większości (20) powiatów jako deficytowy jest spawacz. Jedynym powiatem, w którym prognozowano równowagę popytu i podaży w tym zawodzie jest powiat bieszczadzki. W 4 powiatach deficyt określono jako duży. Uczestnicy badania podkreślali brak nowych zasobów kadrowych i fakt, że młodzi ludzie nie chcą się kształcić w tym zawodzie.

Ponadto pracodawcy mogą mieć trudności w znalezieniu pracowników w grupie operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych (deficyt w 18 powiatach województwa). Deficyt dotyczy w szczególności doświadczonych operatorów koparek i ładowarek.

W tym roku ponownie mamy do czynienia z problemem braku kadry medycznej, głównie pielęgniarek i położnych. Na deficyt tej grupy zawodowej wskazywali uczestnicy badania w 19 powiatach. W ponad połowie powiatów prognozuje się wzrost zapotrzebowania na pracowników tej grupy. Problem może być szczególnie dotkliwy, gdy za kilka lat część kadry pielęgniarskiej przejdzie na emeryturę, a dopływ młodych pracowników jest wciąż za mały. W niektórych powiatach w ewidencji zarejestrowane są bezrobotne pielęgniarki, jednak w większości przypadków utraciły one prawo wykonywania zawodu lub z różnych powodów nie chcą pracować w zawodzie.

Mimo wyraźnego popytu na pracowników w wielu branżach, są również takie grupy zawodowe, które w tym roku mogą się spodziewać mniejszej liczby ofert pracy. Największe trudności w znalezieniu zatrudnienia mogą mieć ekonomiści, a także pedagodzy, specjaliści administracji publicznej i specjaliści technologii żywności i żywienia. Wszystkie te grupy obecne były na liście zawodów nadwyżkowych podczas badania w latach 2015 i 2016.

Na stronie internetowej http://barometrzawodow.pl znajdują się wyniki badania w formie prognoz dla województw i poszczególnych powiatów. Zestawienia w formie tabel i plakatów pokazują, które zawody zaklasyfikowano do grupy deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych. Ze strony można pobrać także raport wojewódzki i ogólnopolski z badania.

RAPORT_województwo podkarpackie.pdf

PLAKAT_województwo podkarpackie.pdf

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-28  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie