www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2019-12-12
Stan wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim na dzień 30 września 2018 r. 2018-10-18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia stan wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim na dzień 30 września br.

WUP w ramach PO WER 2014-2020 wdraża Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, które ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W ramach Działania 1.2 wydzielono dwa poddziałania.
- Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:

  •    pozostających bez pracy, w tym w szczególności osoby z kategorii NEET.

  •   z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

- Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w którym odbiorcami wsparcia są o osoby młode z kategorii NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

W ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszono 2 konkursy. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 129 projektów, z czego 85 projektów jest w trakcie oceny (jeden z konkursów nadal nie jest rozstrzygnięty). Na dzień 30 września br. WUP podpisał 19 umów o dofinansowanie projektu, których wartości wynosi prawie 21 milionów złotych. Podpisanie kolejnych umów jest planowane po rozstrzygnięciu rundy konkursu.

Aby zapoznać się z listą realizowanych projektów kliknij TUTAJ.


W ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w wyniku głoszenia 2 konkursów, do oceny merytorycznej przekazanych zostało 199 projektów, z czego 34 projekty uzyskały dofinansowanie na kwotę blisko 36 milionów złotych. Realizacja projektów z Poddziałania 1.2.2 z została zakończona.

W sumie w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe wsparciem w ramach realizowanych projektów zostało objętych 3036 osoby, w tym:
- 620 osób bezrobotnych,
- 295 osób długotrwale bezrobotnych,
- 2416 osób biernych zawodowo,
- 394 osoby z niepełnosprawnościami.

Zamieścił/a: inet_admin  
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie