www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-05-25
Stan wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim na dzień 31 grudnia 2018 r. 2019-01-17

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia stan wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim na dzień 31 grudnia 2018 r.
WUP w ramach PO WER 2014-2020 wdraża Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, które ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


W ramach Działania 1.2 wydzielono dwa poddziałania.
- Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:
 * pozostających bez pracy, w tym w szczególności osoby z kategorii NEET.
 *z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.
- Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w którym odbiorcami wsparcia są o osoby młode z kategorii NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

W ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszono 2 konkursy. Na dzień 31 grudnia 2018 r. WUP podpisał 50 umów o dofinansowanie projektu, których wartości to prawie 52 miliony złotych.
W ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w wyniku głoszenia 2 konkursów, WUP zawarł 28 umów na realizację projektów o dofinansowanie - na kwotę blisko 36 milionów złotych. Realizacja projektów z Poddziałania 1.2.2 z została zakończona.


W sumie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w Działaniu 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe wsparciem w ramach realizowanych projektów zostało objętych 3826 osoby, w tym:
- 702 osób bezrobotnych,
- 334 osób długotrwale bezrobotnych,
- 3124 osób biernych zawodowo,
- 459 osób z niepełnosprawnościami.

Zamieścił/a: inet_admin  
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-17  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie