www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-05-25
Stan wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim na dzień 25 kwietnia 2019 r. 2019-04-26

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawia stan wdrażania PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim na dzień 25 kwietnia 2019 r.

Działanie 1.1 PO WER

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, które ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W ramach Działania 1.1 wydzielono dwa Poddziałania:

1.   Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby
z kategorii NEET.

 

Planowany termin uruchomienia wsparcia: styczeń 2020 r.

 

2.   Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w którym odbiorcami wsparcia są o osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby
z kategorii NEET.

 

Poddziałanie 1.1.2 – wg stanu na dzień 25 kwietnia 2019 r. WUP podpisał 84 umowy o dofinansowanie projektu, których wartości wynosi 426,8 miliona złotych. Wsparciem w ramach realizowanych projektów zostało objętych 34.686 osób, w tym:

 •     34.686 osób bezrobotnych,
 •     13.731 osób długotrwale bezrobotnych,
 •     881 osób z niepełnosprawnościami.

 

Działanie 1.2 PO WER

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, które ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W ramach Działania 1.2 wydzielono dwa Poddziałania.

1.   Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, które skierowane jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:

 •  pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET )
 • następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

 

Poddziałanie 1.2.1 – wg stanu na dzień 25 kwietnia 2019 r. WUP podpisał 55 umów o dofinansowanie projektu, których wartości wynosi 56 milionów złotych. Wsparciem w ramach realizowanych projektów zostało objętych 1.371 osób, w tym:

 •     139 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy,
 • >>80 osób długotrwale bezrobotnych,
 •      1.232 osób biernych zawodowo,
 •      98 osób z niepełnosprawnościami.

 

2.    Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w którym odbiorcami wsparcia są osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

 

Poddziałanie 1.2.2 – wg stanu na dzień 25 kwietnia 2019 r. WUP podpisał 28 umów o dofinansowanie projektu, których wartości wynosi 35,8 miliona złotych. Wsparciem w ramach realizowanych projektów zostało objętych 2.595 osób, w tym:

 •     566 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy,
 •     255 osób długotrwale bezrobotnych,
 •     2.029 osób biernych zawodowo,
 •     371 osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

Zamieścił/a: inet_admin  
Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie