www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-01-09
PO WER 2015-05-11

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 


Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zajmuje się wdrażaniem osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

W ramach tej osi wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie). W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych do 29 roku życia bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Instrumenty wsparcia stosowane w osi I odnoszą się do wszystkich osób obejmowanych wsparciem we wszystkich regionach Polski. W związku z powyższym nie jest zasadne wydzielanie określonych działań ze względu na kategorię regionu. Jednocześnie w celu udzielenia efektywnego wsparcia osobom młodym zamieszkałym nie tylko w 10 kwalifikujących się do YEI województwach, ale we wszystkich regionach Polski, interwencja w ramach osi I kierowana jest zarówno do 10 regionów kwalifikujących się do wsparcia w ramach YEI, jak i tych, które nie kwalifikują się do tego wsparcia. Po zakończeniu wydatkowania środków z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przeznaczonych na wsparcie osób młodych z kategorii NEET, wsparcie dla osób młodych będzie finansowane z EFS.

 Więcej na temat Programu można dowiedzieć się na stronie

www.power.gov.pl/

www.wup-rzeszow.pl/

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie