www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2020-01-09
MRRP WP 2014 2015-01-19

Zadania Młodzieżowej Rady Rynku Pracy 

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie. Koordynowanie inicjatyw młodzieżowych organizacji pozarządowych i uczelni wyższych związanych z działaniami na rzecz zwiększenia aktywności ludzi młodych na rynku pracy.
  • Uczestniczenie w działaniach Urzędu i wspieranie jego inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć, których problematyka odnosi się do zatrudnienia ludzi młodych w województwie.
  • Prowadzenie dialogu społecznego z organizacjami młodzieżowymi i uczelniami wyższymi województwa, w szczególności w zakresie inicjowania programów i realizowania polityki partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
  • Konsultowanie kierunków kształcenia, szkoleń zawodowych oraz zatrudnienia w województwie z uwzględnieniem spostrzeżeń 
    i doświadczeń środowisk młodzieżowych. Udział w pracach związanych z diagnozowaniem zapotrzebowania edukacyjnego regionu.
  • Wyrażanie opinii na temat dokumentacji konkursowych oraz form wsparcia proponowanych i realizowanych w poszczególnych programach operacyjnych. Zgłaszanie propozycji zmian dotyczących aktywizowania ludzi młodych w poszczególnych programach i inicjatywach Urzędu w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia.
  • Konsultowanie analiz rezultatów i wyników ocen monitoringu realizacji danego programu, zwłaszcza w przypadku odstępstw od początkowo określonych celów lub zmian w programach operacyjnych.

Dodatkowo wydelegowani przedstawicieli Młodzieżowej Rady Rynku Pracy na zaproszenie Marszałka uczestniczą w posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.

 

więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie