www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
Staż 2015-04-13

 Staż

W rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.


1. Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II (art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


2. Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy przez okres nie krótszy niż 3 miesiące

  • na okres do 6 miesięcy – wszyscy bezrobotni;
  • na okres do 12 miesięcy – bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

3. Organizatorem stażu może być:

  • pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, albo osobę fizyczną zatrudniającą co najmniej jednego pracownika;
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz. U. z 2013r. Poz. 1403, 1623 i 1650).

4. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu wypłacane jest stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku określonego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 


więcej →
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie