www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Leżajsk 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (II),

POWR.01.01.02-18-0008/16

Forma prawna/forma własności

powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja będzie miała charakter ciągły, zakończy się w terminie do 31-12-2016.

 

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Projekt adresowany do 369 (196 kobiet,173 mężczyzn) osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy (ukończ.18, a nieukoń.30 lat), zarejestrowanych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Leżajsku (PUP) jako bezrobotne(należące do I lub II profilu pomocy zg. z art.33 ustawy z 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją. określoną w PO WER 2014-2020, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie ,tj.: osoby które:

-   nie pracują,

-   nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym. w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,

-   nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie ,uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu).

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat Leżajski/Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

Ulica: Adama Mickiewicza 56

37-300 Leżajsk

Tel. 017 242 73 73, 240 67 20

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

2016-01-01 do: 2016-12-31

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe indywidualne poprzedzone IPD, staże, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.praca.lezajsk.pl

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie