www.wup-rzeszow.pl
menu główne
|
szukaj

data ostatniej aktualizacji:
2023-01-03
PUP Lubaczów 2016-07-11

Tytuł projektu, numer projektu

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II)

Forma prawna/forma własności

Powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne

Data rekrutacji (dd.mm.rok-dd.mm.rok lub mm.rok)

Rekrutacja od 01.01.2016 r. – ma charakter ciągły

Grupa docelowa szczegółowe informacje, kto może przyjść do projektu

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy: w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie zweryfikowane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Nazwa i dane teleadresowe beneficjenta

Powiat lubaczowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

 

ul. Kościuszki 141

37-600 Lubaczów

tel. 16 6320851

pup@puplubaczow.pl

Data realizacji projektu (dd.mm.rok-dd.mm.rok)

01.01.2016-31.12.2016

Formy wsparcia w projekcie

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD

Staże

Bon na zasiedlenie

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Link do strony projektu lub instytucji

www.puplubaczow.pl

 

Zamieścił/a: Administrator J Ch  
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-12  
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie